• Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

  Bilgilendirme ve Muvafakatname


  Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme
  GAMA ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Mühendislik Madencilik İnşaat Labaratuvar ve Eğitim Hizmetleri Ticaret Ltd.Şti.  olarak, sizin güvenliğinizi göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.
  7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde şirketimiz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.
  Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; yasa ve diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.
  Kişisel verileriniz, Sözleşmenin kaydıyla birlikte paylaşılan profil bilgileri Gama OSGB Server veritabanında saklanır. Gama OSGB Server kişisel verilerinizi, hizmetleri ve faaliyet konusu gereğince hizmet vermek amacıyla üçüncü kişilerle, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
  KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. Maddesinde Öngörülen Haller Saklı Kalmak Kaydıyla, Kanun’un 11. Maddesi Çerçevesinde Haklarınız; Firmamıza başvurarak; kişisel verilerinizin

  a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

  e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

   f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

  g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

  ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
  Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı tutulmaktadır.


  Onay/Muvafakatname
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince yukarıdaki hususlarda bilgilendirildim. Hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, benimle akdedilecek sözleşmelerin uygulanması ile ilgili olarak oluşacak kişisel verilerin, Gama OSGB Server veri tabanına aktarılıp kaydedilmesini ve bu verilerin daha önce kayıtlı verilerimle birleştirilmesini kabul ediyorum. Ayrıca verilerimin Gama OSGB Server tarafından, sunulan hizmetleri, faaliyetleri yürütmek amacıyla kapsamlı bir biçimde kullanılmasını, özellikle de tarafımdan belirtilen adres ve iletişim bilgilerime Gama OSGB tarafından bilgi gönderilmesini ya da soru sorulmasını kabul ediyorum. Verilen bilgilerin posta, faks, e posta ve/veya SMS WhatsApp Mesajı yoluyla gönderilmesine izin veriyorum. Verilerin, Gama OSGB Serverin hizmet ve faaliyet konuları ile uyumlu olarak yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. İşbu muvafakatname uyarınca, kişisel verilerim; Gama OSGB Server “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Kişisel verilerimin belirtilen şekilde kullanılmasına onay ve izin veriyorum.

X